Trafik- och störningsinformation

Ökad kundnöjdhet genom effektiv avvikelsehantering

I trafiksystemets natur ligger att avvikelser ständigt uppträder. Till resenärernas förtret. Att proaktivt bedriva ett systematiskt arbete med att reducera avvikelser och att snabbt och effektivt hantera situationer när (inte om) det uppkommer är ett centralt område som både upphandlande och utförande part behöver samverka kring. Schening stödjer i såväl analys av punktlighet och regularitet som med strategier för reduktion av resenärspåverkan.

Resenärerna ställer stora krav på kollektivtrafiken både när det gäller kvalitet i utförd trafik men även när störningar inträffar. En upphandlande myndighet behöver förstå resenärernas behov för att kunna bedöma hur väl de givna anbuden kan omhänderta resenärerna när väl störningar inträffar, både utifrån trafikhantering- och informationsperspektiv.

Schening har genomfört flera projekt för att hjälpa till att både kortsiktigt och långsiktigt förbättra kvaliteten i utförd trafik, skapa effektivare störningshantering och möjliggöra att korrekt störningsinformation når resenärerna. En viktig del i detta är att skapa en effektiv samverkan mellan upphandlande och utförande part i samråd med berörda myndigheter.