Resursdimensionering- och personalplanering

Rätt balaserad resursdimensionering- och effektiv personalplanering

Personalkostnaderna är ofta den väsentligaste påverkbara faktorn i ett upphandlat kontrakt och en balanserad anpassning av personella resurser till produktionen kräver väl utvecklade metoder och organisation av operatören. Som upphandlare krävs en god insikt i området för att kravställa och följa upp kontrakterade tjänster.

I rollen som upphandlande part/myndighet ligger ansvaret i att ha förmåga att bedöma kostnadsnivåer och upprätta skuggkalkyler som indikerar hur olika krav i kommande kontrakt kan driva kostnader. Dessutom är det av vikt att ha insikter som medger att man kan bedöma realismen avgivna anbud och att kunna ställa rätt krav på uppföljning.

Schening har bred erfarenhet av att arbeta med personalplanering inom transportbranschen baserat på en mängd uppdrag inom såväl buss, tåg, tunnelbana som flyg. Det kan handla om strategier för långsiktig personaldimensionering, upprättande av semesterplaneringsmodeller, ta fram alternativ för schemakonstruktion, organisation av planeringsfunktioner och allmänt stöd i frågor rörande personalplanering.  Schening säljer inte planeringssystem men har en rad väl utvecklade modeller som stödjer såväl upphandlande som utförande part.