Schening stödjer sina kunder med att kontinuerligt utveckla en attraktiv kollektivtrafik med resenären i fokus och med ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser.

Vi stödjer våra uppdragsgivare genom hela processen och kontraktens livscykel. Från förstudier och SIU via förfrågningsunderlag och tilldelning till uppstart, drift och avtalsuppföljning.  Det kan handla om avvägningar av incitamentsmodeller och avtalsstrategier eller trafikekonomi, trafikutbudberäkningar och alternativa trafikscenarior.

  • Upphandlingsstöd och avtal

  • Organisation och avtalsrapportering

  • Trafikekonomi

  • Trafik- och personalplanering

Upphandlingsstöd

Schening stöttar köpande organisationer i utformning av hela upphandlingsunderlag eller specifika delar. Strategier, incitamentsmodeller, uppföljningskrav, kvantitativa underlag, och skuggkalkyler

 

 

 

Avtalsförvaltning

Att säkerställa att ingångna avtal följs upp både avseende kvalitet och ekonomi är nyckeln till att uppnå uppsatta mål men kan vara också vara en krävande uppgift. Systematik i hanteringen med väl utvecklade modeller för uppföljning sparar tid och säkrar att ni kan nå kontraktets mål och driver rätt frågor tillsammans med trafikföretaget.

Resurs-dimensionering och personalplanering

Personalkostnaderna är ofta den väsentligaste påverkbara faktorn i ett upphandlat kontrakt och en balanserad anpassning av personella resurser till produktionen kräver väl utvecklade metoder och organisation av operatören. Som upphandlare krävs en god insikt i området för att kravställa och följa upp kontrakterade tjänster.

Trafik- och störningsinformation

I trafiksystemets natur ligger att avvikelser ständigt uppträder. Till resenärernas förtret. Att proaktivt bedriva ett systematiskt arbete med att reducera avvikelser och att snabbt och effektivt hantera situationer när (inte om) det uppkommer är ett centralt område som både upphandlande och utförande part behöver samverka kring. Schening stödjer i såväl analys av punktlighet och regularitet som med strategier för reduktion av resenärspåverkan.

Uppstart och mobiliserings-planering

Inför en uppstart med förnyade avtal och eventuellt ny operatör krävs en lång rad förberedelser för att säkra en fungerande trafik och effektiv, korrekt administration.  Schening kan stötta inom alla områden.

Planering och uppföljning av underhåll 

Planerings och uppföljning av underhåll av fordon, lokalvård och övriga investeringar säkrar både långsiktigt värde och kundnöjdhet. För att upprätthålla målsatta kvalitetskrav för fordons- och faciliteter fokuseras ofta på tekniska aspekter och tekniska resursförutsättningar. En väsentlig del av förmågan att prestera på bestämt kvalitetsnivå är att planera och organisera personella resurser för uppdraget.