Vårt ansvar – etiska riktlinjer


Kunder

 1. Vi erbjuder alltid våra kunder ärlighet, integritet, kompetens och objektivitet.
 2. Vi håller all kundinformation konfidentiell och använder enbart sådan information när vi fått tillåtelse från kund att göra så.
 3. Vi kommer inte att utnyttja konfidentiell information från kunder för egen nytta.
 4. Vi kommer inte att tillåta intressekonflikter där en kund skulle kunna få fördelar genom användande av konfidentiell information från en annan kund som är en direkt konkurrent, utan att den konkurrenten godkänt detta.

Uppdrag

 1. Vi kommer enbart att acceptera uppdrag för vilka vi är kvalificerade, baserat på vår erfarenhet och kompetens
 2. Vi kommer att tilldela våra medarbetare uppdrag som ligger i linje med deras erfarenhet, kunskap och expertis
 3. Vi kommer omedelbart meddela om vår objektivitet på något vis skulle kunna påverkas av influenser utifrån och kommer att erbjuda oss att avsluta uppdraget när vår objektivitet eller integritet kan vara skadat.

Priser

 1. Vi kommer oberoende och i förväg att komma överens om våra priser och kommer bara att debitera priser som är rimliga, legitima och som är i linje med de tjänster vi levererar och det ansvar vi har åtagit oss.
 2. Vi kommer i förväg att meddela våra kunder om eventuell provision som vi kan få för den utrustning eller de tjänsterna som vi rekommenderar till våra kunder.

Profession

 1. Vi kommer att respektera våra kunders, andra konsultfirmor och enskilda utövares immateriella rättigheter och kommer inte använda patentskyddad information eller metoder utan tillåtelse.
 2. Vi kommer inte marknadsföra våra tjänster på ett vilseledande sätt och kommer inte att förvanska konsultprofessionen, konsultfirmor eller enskilda utövare.
 3. Vi kommer att rapportera om övertramp sker från dessa etiska riktlinjer.

Ansvar 
Vår verksamhet och vår rådgivning  ska ske i enlighet med gällande lagar och regelverk, på samma sätt som de också ska gå i linje med Establish interna etiska riktlinjer. Alla medarbetare har en skyldighet att känna till och följa reglerna.

Stringent affärsetisk i våra relationer 
Affärsetik hänger ihop med hur vi behandlar varandra våra kunder och mot vår omvärld. gör affärer, hur vi beter oss sinsemellan, hur vi hanterar organisationens resurser och hur vi beter oss mot omvärlden. I det dagliga mötet med kunden är det våra medarbetare som var och en tar stort ansvar för sitt specifika uppdrag. Det ger flexibilitet, tydlighet och snabbhet, men ställer också höga krav på våra rutiner.