Vi är en del av Solwers!!

Solwers är en tillväxtorienterad koncern av expertföretag!

Vi utvecklar din Supply Chain och Logistik!

Schening hjälper sina kunder att kontinuerligt skapa en attraktiv kollektivtrafik med resenären i centrum och med ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser.

Upphandlingsstöd

Schening stöttar köpande organisationer i utformning av hela upphandlingsunderlag eller specifika delar. Strategier, incitamentsmodeller, uppföljningskrav, kvantitativa underlag, och skuggkalkyler

Avtalsförvaltning

Att säkerställa att ingångna avtal följs upp både avseende kvalitet och ekonomi är nyckeln till att uppnå uppsatta mål men kan vara också vara en krävande uppgift. Systematik i hanteringen med väl utvecklade modeller för uppföljning sparar tid och säkrar att ni kan nå kontraktets mål och driver rätt frågor tillsammans med trafikföretaget.

Resursdimensionering och personalplanering

Personalkostnaderna är ofta den väsentligaste påverkbara faktorn i ett upphandlat kontrakt och en balanserad anpassning av personella resurser till produktionen kräver väl utvecklade metoder och organisation av operatören. Som upphandlare krävs en god insikt i området för att kravställa och följa upp kontrakterade tjänster.

Trafik- och störningsinformation

I trafiksystemets natur ligger att avvikelser ständigt uppträder. Till resenärernas förtret. Att proaktivt bedriva ett systematiskt arbete med att reducera avvikelser och att snabbt och effektivt hantera situationer när (inte om) det uppkommer är ett centralt område som både upphandlande och utförande part behöver samverka kring. Schening stödjer i såväl analys av punktlighet och regularitet som med strategier för reduktion av resenärspåverkan.

Uppstartsplanering och mobilisering

Inför en uppstart med förnyade avtal och eventuellt ny operatör krävs en lång rad förberedelser för att säkra en fungerande trafik och effektiv, korrekt administration.  Schening kan stötta inom alla områden.

Planering och uppföljning av fordonsunderhåll, lokalvård och facility management

För att upprätthålla målsatta kvalitetskrav för fordons- och faciliteter fokuseras ofta på tekniska aspekter och tekniska resursförutsättningar. En väsentlig del av förmågan att prestera på bestämt kvalitetsnivå är att planera och organisera personella resurser för uppdraget.

STOCKHOLM

Mäster Samuelsgatan 3
111 44 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 233010
info@establish-schening.com